Διαδικτυακή Ενημέρωση για το Πτυχίο Χημικής Μηχανικής στο ΤΕΠΑΚ

Διαδικτυακή Ενημέρωση από τον Πρόεδρο και Μέλη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ, σχετικά με το Πτυχίο, τους Βαθμούς Πρόσβασης, δυνατότητες μετεγγραφής, κτλ την Πέμπτη 14 Μαΐου από τις 6.30 μ.μ. μέχρι τις 8.00 μ.μ.

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDk0YjUzZjItYmYwOC00NWJiLTlkMjktN2IyNzNiMzgyMDc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3