Άνοιξε η υποβολή προτάσεων για μικρότερα έργα στο EU Innovation Fund

 

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καινοτομίας για έργα μικρής κλίμακας δημοσιεύθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 10η Μαρτίου 2021.

Πεδίο εφαρμογής: Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει σε έργα τεχνολογίας και διεργασίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς που καλύπτονται από την Οδηγία 2003/87 / ΕΚ (η οδηγία ETS της ΕΕ): Καινοτομία σε τεχνολογίες και διεργασίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε τομείς που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικά ασφαλούς δέσμευσης και χρήσης άνθρακα («CCU») που συμβάλλει ουσιαστικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, καθώς και προϊόντων που υποκαθιστούν εκείνα που χρησιμοποιούν σε μεγάλο βαθμό άνθρακα για την παραγωγή τους σε τομείς του Παραρτήματος Ι , περιβαλλοντικά ασφαλής δέσμευση και αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς («CCS»), και καινοτόμες τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη:

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topicdetails/innovfundssc-2020-singlestage